Mizzou’s ace pitcher Chelsea Thomas.

Mizzou’s ace pitcher Chelsea Thomas.